REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

 1. Sprzęt wypożyczany Klientowi stanowi własność TL video Tomasz Walczak. TL video Tomasz Walczak jest jedynym prawomocnym właścicielem i dysponentem wypożyczanego sprzętu. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na poniższych warunkach.
 2. Zabezpieczenie/kaucja a. na czas wypożyczenia sprzętu pobierana jest kaucja w wysokości 50% sugerowanej ceny brutto jego wartości tytułem zabezpieczenia; b. kaucję można wpłacić przelewem na konto podane po dokonaniu rezerwacji lub gotówką w siedzibie TL video Tomasz Walczak za potwierdzeniem; c. dopuszczalne są inne możliwości zabezpieczenia wypożyczanego sprzętu - do indywidualnych negocjacji.
 3. Sprzęt może wypożyczyć każdy, kto: a. dokona rezerwacji - po potwierdzeniu terminów; b. wpłaci kaucję lub indywidualnie ustali sposób zabezpieczenia; c. udostępni swoje dane osobowe niezbędne do wypełnienia dokumentu umowy wypożyczenia (konieczny dokument potwierdzający tożsamość).
 4. Sposób wypożyczenia: a. sprzęt można wypożyczyć w siedzibie firmy wypożyczającej; przed wypożyczeniem niezbędna jest rezerwacja sprzętu w dowolnej formie (telefonicznie, poprzez e-mail, itp.); b. w przypadku braku potwierdzonej rezerwacji nie gwarantujemy dostępności sprzętu.
 5. Pełna oferta sprzętu dostępnego do wypożyczenia dostępna jest na stronie tlvideo.pl/rental.
 6. Koszt wypożyczenia: a. aktualne ceny za wypożyczenie sprzętu podane są w cenniku; b. ceny podane w cenniku są całkowitym kosztem, jaki ponosi klient przy wypożyczeniu sprzętu; c. ceny za wypożyczenie sprzętu nie podlegają negocjacji; d. opłata za wypożyczenie potrącana jest z wpłaconej kaucji za sprzęt lub, w przypadku innej formy zabezpieczenia, pobierana z góry.
 7. Na usługę wypożyczenia sprzętu wystawiana jest faktura VAT.
 8. Gwarantujemy zwrot wpłaconej kaucji, zgodnie z rozliczeniem, nie później niż na drugi dzień roboczy od zakończenia okresu najmu.
 9. Wypożyczający zobowiązany jest do potwierdzenia stanu technicznego sprzętu w momencie jego odbioru. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić TL video Tomasz Walczak. Wszelkie usterki zaakceptowane przez obie strony zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń przed wynajmem.
 10. Gwarantujemy, że wypożyczany sprzęt jest w pełni sprawny technicznie i gotowy do pracy w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi najmu.
 11. TL video Tomasz Walczak nie ponosi odpowiedzialności za straty z tytułu ewentualnych usterek sprzętu podczas okresu wypożyczenia.
 12. Odpowiedzialność klienta: a. klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu sprzęt do czasu oddania go TL video Tomasz Walczak; b. sprzęt zwracany musi być w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania (dotyczy również stanu wizualnego); c. w przypadku uszkodzenia sprzętu w trakcie trwania najmu, wypożyczający zobowiązany jest pokryć koszty naprawy według wyceny w autoryzowanym serwisie. W przypadku braku możliwości naprawy lub zagubienia sprzętu, wypożyczający zobowiązany jest zwrócić koszty zniszczonego/zagubionego sprzętu według aktualnych stawek rynkowych. W takim przypadku kaucję przyjmuje się jako zadatek na poczet pokrycia w/w kosztów. d. weryfikacja stanu technicznego zwracanego sprzętu dokonywana jest przez autoryzowany personel TL video Tomasz Walczak. Ewentualne zastrzeżenia zostaną zgłoszone przed oddaniem kaucji. e. w przypadku zniszczenia, zgubienia elementu zestawu, rynkowa wartość elementu (sugerowana cena brutto) zostanie potrącona z wpłaconej kaucji.